Keila Korvpallikooli õppekava „Korvpall“

1 Eesmärk ja ülesanded

1.1 Laste ja noorte süstemaatiline sportliku õppe-treeningtöö korraldamine ja sportimisvõimaluste loomine.

1.2 Noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega ning läbi selle tugeva ja täisväärtusliku ühiskonna liikme kasvatamine.

1.3 Õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine, tervise tugevdamine ja tervislike eluviiside ning harjumuste kujundamine.

1.4. Noortele spordis eneseteostuse võimaluste ning tulevikus võimaliku sportlaskarjääri pakkumine.

1.5 Võimekate noorte arendamine kõrgete sportlike eesmärkide saavutamiseks.

1.6 Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine korvpallis.

1.7 Noorte ettevalmistamine korvpalli edendajaks treeneritena, kohtunikena ja organisaatoritena.

1.8 Korvpalli igakülgne propageerimine ja populariseerimine.

1.9 Täiskasvanute läbi elu kestev õpe. Korvpallikool järgib oma tegevuses ausa mängu, olümpiaharta ja teiste spordiseaduste nõudeid, teeb koostööd spordi-haridus-ning kultuuriasutustega ning liitudega. Korvpallikoolil on tihedad sidemed lastevanemate, üldhariduskoolidega ning õpetajatega.

2 Õpingute alustamise tingimused

2.1 Korvpallikooli õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps, tema vanema või seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel vastavalt Korvpallikooli võimalustele ja tingimustele

2.2 Õppetöö koolis lõpetatakse õpilase saamisega 19-aastaseks või koos gümnaasiumi lõpetamisega. Erandjuhtudel nt õpilase kõrge spordimeisterlikus ja motivatsioon, võivad koolis õppida ka vanemad õpilased.

2.3 Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul kui õppida soovijate arv ületab kooli võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.

2.4 Korvpallikooli õpilased jaotatakse õppe-treeningrühmadesse vastavalt vanusele, sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimaluse korral õpilase soovidele.

2.5 Õpilase ja Korvpallikooli vahel sõlmitakse kirjalik leping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused. Kooli õppekorralduse ja kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

3 Õppe-treeningtöö ja tegevuse korraldamine

Korvpalli õppe-treeningprotsess on kolmeastmeline

3.1 I Algettevalmistuse aste:

a) Võimlemine, akrobaatika,rütmika, koordinatsioon.
b) Liikumisharjutused:jooksu-,kiirus- ja vastupidavusharjutused
c) Korvpalli algharjutused: mängija asendid,palli hoidmine, pallikäsitlus,söödud.
d) Osalemine treeninglaagrites ja võistlustel.
e) Sportliku hügieeni alused.

3.2 II Õppetreening aste:

a) Korvpalli individuaalsed põhialused ja oskused.
b) Üldfüüsiline ettevalmistus ja sidusspordialad:kergejõustik, kiirus-ja vastupidavusharjutused, võimlemis-ja osavusharjutused, erinevad pallimängud.
c) Korvpallireeglite tundmaõppimine.
d) Individuaalne taktikaline ettevalmistus.
e) Osalemine treeninglaagrites ja võistlustel.
f) Tervislik kontroll.

3.3 III Meisterlikkuse aste

a) Individuaalse meisterlikkuse arendamine
b) Meeskondliku koostöö arendamine.
c) Meeskondlik taktikaline ettevalmistus.
d) Võistlusteks ettevalmistamine ja võistlustel osalemine
e)Taktikaline plaan ja vastase analüüs.
f) Võistluste analüüs.
g) Üldkehaline ettevalmistus ja teised spordialad: soojendusharjutused, võimlemine, pallimängud, kiirus ja vastupidavusharjutused.
h) Treeninglaagrid.
i) Regulaarne arstlik kontroll.
j) Laua- ja väljakukohtuniku töö ning võistlusmäärused.
k) Võistluste korraldamise põhialused.
l) Korvpallikursuste läbiviimine.

3.4 Lapsed, kes alustavad korvpalliõpet hilisemas vanuses või kes muul põhjusel ei kvalifitseeru õppetreeningastmesse.

3.5 Korvpallikooli õppetöös kasutatakse erinevaid õppe-treeningmeetodeid, lähtudes nende kasutamise vajadusest ja otstarbekusest erineva vanuse, sportliku ettevalmistuse ja füüsilise eeldusega õpilaste puhul.

4 Õppeaja kestus

4.1 Korvpallikoolis õppimise aeg on sõltuvuses õpilase füüsilistest eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest.

4.2 Õpilase üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui laps on omandanud ainekavas ettenähtud tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajateks ühest astmest teise viimisel on õpilase treener ja treenerite nõukogu.

4.3 Kooli lõpetamiseks peab õpilane läbima kõik ettevalmistusetapid. Kooli lõpetajale antakse sellekohane lõputunnistus.

4.4 Õpilasele, kes on kooli astunud hiljem või kes muul põhjusel ei läbi kõiki kolme ettevalmistusetappi, väljastab kool nende 19-aastaseks saamisel ja kooli lõpetamisel diplomi vastavalt õpilase saavutatud tasemele.

5 Õpingute sisu ja vorm

5.1 Korvpallikooli õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste, regulaarselt toimuvate treeningtundide ja spordivõistluste korraldamine, tehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine kõrgetasemeliste korvpalli võistlustega.

5.2 Korvpallikoolis tegeletakse korvpalliga ja üldfüüsilise ettevalmistusega ning korvpalliga seotud teoreetilise õppetööga.

5.3 Teoreetiline ettevalmistus.

5.3.1 Kehaliste harjutuste mõju inimorganismile.
5.3.2 Arstlik kontroll ja vigastuste vältimine.
5.3.3 Spordiala tehnika ja taktika.
5.3.4 Üldine ja erialane kehaline ettevalmistus.
5.3.5 Spordipsühholoogia.
5.3.6 Võistlusmäärused.

5.4 Tehniline ettevalmistus.

5.4.1 Individuaalne ründemängutehnika

5.4.1.1 Liikumistehnika
a) korvpalluri põhiasend
b) start
c) jooksutehnikad
d) hüpped
e) suuna ja tempo muutused
f) pidurdused/peatumised
g) väljaasted ja pöörded
5.4.1.2 Pallikäsitlustehnika
a) Pallihoided
b) Palli püüdmised
c) Söödud
d) Põrgatamine
e) Visked
f) Läbimurded
g) Petteliigutused

5.4.2 Individuaalne kaitsemängutehnika

a) Kaitsemängu liikumistehnika
b) Kaitsemängu käte töö.
c) Pallita mängija katmine.
d) Palliga mängija katmine.
e) Blokkeerimine ja lauavõitlus kaitselauas.

5.5 Taktikaline ettevalmistus.

5.5.1 Ründemängu taktika

a) Ründemängu organisatsioon.
b) Individuaalne ründemäng ja individuaalne ründemängu taktika.
c) Meeskondlik ründemäng ja meeskondliku ründemängu taktika.
d) Kahe mängija koostöö rünnakul.
e) Kolme mängija koostöö rünnakul.

5.5.2 Kaitsemängutaktika.

a) Kaitsemängu organisatsioon.
b) Individuaalne kaitsemäng.
c) Kahe ja kolme mängija taktikaline koostöö.

6 Õppegruppide suurused

TreeningrühmÕpilase vanusÕpilaste arv väljakulTreeningtundide maht õppeaastas
Algettevalmistusaste5-820-25140
Õppetreeningaste9-1415-25180
Meisterlikkuse aste15-1910-20270


Keila Korvpallikooli juhatus