Keila Korvpallikooli laste ja noorte treeningrühmadesse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

1. Kooli tegevus ja eesmärk

Kooli eesmärgiks ja põhitegevuseks on propageerida, organiseerida ja edendada korvpallialast tegevust noorte, nende vanemate ja teiste huvitatud inimeste seas tervisespordivormidest kuni võistlusspordini.

1.2. Eesmärkide saavutamiseks kool:

1.2.1. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab kooli tegevusse korvpallist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;

1.2.2. korraldab sportlikku tegevust, organiseerib ja korraldab nii Eesti Vabariigi siseseid kui rahvusvahelisi treeninguid, võistlusi, üritusi, laagreid ja osavõtte võistlustest, töötab välja nii kooli kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, palkab võimaluse korral juhendajaid-treenereid, toetab ja autasustada sportlasi, treenereid, kohtunikke, juhte;

1.2.3. arendab koostööd teiste sama ja muude spordialadega tegelevate koolide, klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

1.2.4. stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;

1.2.5. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu rahalisi annetusi ja eraldisi, teostab toiminguid kooli kasutuses ja omandis oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga; korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid.

2. Osalejad

Keila Korvpallikooli spordiõppes võivad osaleda kõik soovijad, kes esitavad selleks kirjaliku avalduse ning tasuvad kooli spordiõppe teenuse eest vastavalt õppemaksu tasumise korrale.

3.Treeningrühmadesse vastuvõtmine

Keila Korvpallikooli spordiõppes osalemiseks tuleb lapsevanemal täita ja esitada täidetud, allakirjutatud kirjalik avaldus.

4.Treeningrühmadest väljaarvamine

Treeningrühmast arvatakse õpilane välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ühe nädala jooksul alates avalduse esitamise päevast, juhul kui tal ei ole kooli ees kohustusi. Esitatud kirjaliku väljaarvamise avalduse puhul läheb tasumisele avalduse esitamise kuu ehk jooksva kuu õppemaks. Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:

1.  on jätnud maksmata õppemaksu kahe kuu vältel ja ei ole esitanud treenerile põhjendust makse viibimise kohta ning leppinud kokku maksegraafiku osas;

2. on sihilikult tekitanud koolile materiaalset kahju;

3. on oluliselt kahjustanud kooli mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse:

• teiste kooli liikmete suhtes füüsilise vägivalla kasutamine;
• treeneri poolt antud korralduste järjepidev eiramine, millest on eelnevalt teavitatud ka lapsevanemat;
• ropendamine;
• teiste kooliliikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muul viisil vaimse vägivalla kasutamine,
• kooli vara hävitamine,
• ebaväärikas käitumine kooli üritustel,
• ebasportlik käitumine ja treeneri korralduste eiramine kooli väljasõitudel.


NB! Palume tutvuda ka Keila Korvpallikooli õppemaksu tasumise korraga!

Keila Korvpallikooli juhatus